تصویر ثابت

سمپاد - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

سمپاد


سلام،با توجه به اینکه بچه های کلاس ششم برای آزمون های سمپاد(نمونه و تیزهوشان) تلاش می کنند،در این قسمت مواد امتحانی و نمونه سوالات را در خدمت شما عزیزان قرار می دهم به امید آنکه در این آزمون ها قبول شویدمواد امتحانی


قرآن و تعلیمات دینی :15 سوال(ضریب 2)


زبان و ادبیات فارسی:15 سوال(ضریب 2)


مطالعات اجتماعی:10 سوال(ضریب 1)


علوم تجربی:15 سوال(ضریب 2)


ریاضیات و هوش:25 سوال(ضریب 3)


جمعاً 80 سوال زمان 80 دقیقه
نمونه سوالات سمپاد


                                       ریاضی (از سؤال 1 تا 25)

از این قسمت می توانید برای محاسبات و رسم شکل استفاده کنید.

1

با توجّه به عدد «123456789012»گزینه ی صحیح کدام است؟

1) مجموع ارقام طبقه ی میلیاردها نصف مجموع ارقام طبقه ی یکها است.

2) مجموع ارقام طبقه ی میلیون ها خمس مجموع ارقام طبقه ی یکها است.

3) مجموع ارقام طبقه ی هزارها ربع مجموع ارقام طبقه ی میلیارد ها است.

4) مجموع ارقام طبقه ی یکها نصف مجموع ارقام طبقه ی میلیارد ها است.

 

 

2

مجموع خط های تقارن مثلّث متساوی الاضلاع، بیضی و ربع دایره با مجموع خط های تقارن کدام گزینه، برابر است؟

1) پنج ضلعی منتظم و نیم دایره                              2) شش ضلعی منتظم و مستطیل

3) ذوزنقه ی متساوی الساقین و متوازی الاضلاع       4) لوزی و مستطیل

 

3

با ارقام (4،5،0،7) چند عدد سه رقمی می توان نوشت که هم بر6  و هم بر15  بخش پذیر باشند؟

1) 4                            2 ) 6                        3) 8                          4) 10

4

کدام یک از گزینه های زیر، درست مقایسه شده است؟

1) 007/2 >                                                    2 )   دقیقه =  75 ثانیه              

3)  6000 سی سی > 3 متر مکعّب                           4) 075/6 = 6

 

5

در تفریق مقابل به جای   و   به ترتیب کدام ارقام را می توان قرار داد؟                                                             4 8     500 

1) 1 و 9                                                    2) 9 و 2                     6       2   3 48 _

                                                                                      8 8   8 6   1

3)  8 و 1                                              4)  8 و 2

                                                                                                                           

6

اگر از مثلث متساوی الاضلاعی به ضلع 8 سانتی متر مربّعی بسازیم، اندازه ی هر ضلع مربّع، ............ کیلومتر است.

1) 00006/0             2) 0006/0                3) 600                    4) 6000

7

نسبت مجموع سنّ پدر و پسری به تفاوت سنّ آن ها است. اگر تفاوت سنّ آن ها 36 سال باشد، سنّ پدر چند برابر سنّ پسر است؟

1) 2برابر                    2) 3برابر                      3) 4برابر               4) 5برابر

 

8

اندازه ی قطروعرض مستطیلی به ترتیب5و3سانتی مترمی باشد. نسبت عدد محیط به عدد مساحت مثل ...... به ....... است.

1) 6 به 7                    2) 7 به 6                       3) 5 به 7              4) 7 به 5                                               

9

  گنجایش ظرفی، 200 لیتر است. گنجایش تمام ظرف چند متر مکعّب می باشد؟  

1) 16/0 متر مکعّب                                                    2) 25/0 متر مکعّب

3) 6/1 متر مکعّب                                                      4) 5/2 متر مکعّب

10

علی عدد اعشاری 04/0 را ابتدا از عدد 95 کم کرد و حاصل را دو برابر کرد . کدام گزینه با پاسخ نهایی علی برابر نمی باشد؟

1) 48/47×4                                                             2) 189+

3)85/0 -77/190                                                    4) (3/0 ×60) + 92/0

 

11

 پدر حسین اکنون 43 سال سن و حسین 7 سال سن دارد . پس از چند سال سن پسر خمس سن پدر می شود ؟

1)2 سال                                                                     2) 3 سال

3)4 سال                                                                     4) 5 سال                                                                      

12

به 300 گرم آلیاژ مس و طلا به نسبت 1 به 3 چند گرم مس اضافه کنیم تا آلیاژ به نسبت 2 به 5 تغییر کند؟

1) 13                                                                        2) 14

3)  15                                                                       4) 16

 

13

اگر در یک تقسیم ، مقسوم علیه را سه برابر کنیم خارج قسمت تقسیم چه تغییری می کند ؟

1) تغییر نمی کند                                                   2)  برابر می شود

3)  برابر می شود                                                 4) 3 برابر می شود

14

 قیمت 6 دفترچه و 8 مداد 5200 تومان می باشد. اگر قیمت یک دفترچه معادل قیمت سه مداد باشد، با مبلغ 2400 تومان چند جلد دفترچه می توان خرید؟

1) 10                      2) 8                         3) 6                        4) 4

15

احمد 100 کیلوگرم چای  از قرار کیلویی 8000 تومان را با 300 کیلوگرم چای از قرار کیلویی 6000 تومان مخلوط کرد . او می خواهد در هر کیلوگرم از این مخلوط 100 تومان سود ببرد ، هر کیلوگرم چای مخلوط را چند تومان می تواند بفروشد ؟

1) 6500               2) 6600                3) 6700                  4)7600

16

در شکل مقابل چهار ضلعی (الف ب ج د) لوزی می باشد و حرف (ج) مرکز دایره است . محیط شکل چند سانتی متر است ؟

(زاویه ی الف 36 درجه است.)

                                                                                                                 الف

1) 4/51                    2) 65/80                                        5س

                                                                                                         

3) 26/38                                        4) 26/48

                                                                                                               ج

 

 

17

در شکل مقابل مساحت هر مثلث ربع نصف مساحت مربّع است. چه کسری از شکل رنگی است؟

 


1)                                            2)

                                                                                           

3)                                             4)                 

                                                                                                              

                      

18

 فاطمه برای دوختن 3 دست کت و شلوار، 16 ساعت و برای دوختن 2 پیراهن، 2 ساعت و 30 دقیقه زمان لازم دارد. نسبت زمان مورد نیاز برای دوختن 3 دست کت و شلوار و 4 پیراهن به یک شبانه روز کدام است؟

1) 16 به 24              2) 5 به 24             3) 5 به 6                  4) 7 به 8

 

 

 

19

آقای بختیاری در فروردین ماه سال 1386 با حقوقی معادل 300000 تومان استخدام شد. قرار شد هر سال %20 به حقوق او اضافه شود. حقوق آقای بختیاری در فروردین ماه سال 1389 چند تومان بوده است؟

1) 364500           2) 432700            3) 480000            4) 518400

20

میانگین شش عدد، 38 می باشد. اگر میانگین چهار عدد آن ها 22 باشد و یکی از دو عدد باقی مانده، 4 برابر دیگری باشد، آن دو عدد کدامند؟

1) 30 و 120        2) 28 و 112             3) 25 و 100           4) 17 و 68

21

در شکل مقابل تفاوت زاویه های 2 و 3 ، چهل درجه می باشد. اندازه ی زاویه ی 1 چند درجه است؟                     2  1

1) 20                                                   2) 25                                                                                                                

3) 30                                                   4) 35                           3

 

22

فروشنده ای یک جفت کفش را با %20 ضرر و یک کیف را با %20 سود، هر یک را به مبلغ 30000 تومان فروخت. این فروشنده در این معامله چند تومان سود یا زیان کرده است؟

1) 2500 تومان سود                                             2) 2500 تومان ضرر

3) 5000 تومان سود                                              4) 5000 تومان ضرر

23

حاصل این عبارت کدام است؟           ÷ [2 ×  × (  ×  ) ]

1)                                            2)

 

3)                                            4)

24

با توجّه به رابطه ی بین اعداد زیر، به جای مربّع چه عددی می توان نوشت؟                   ،       256       ،      64      ،     60     ،      15     ،    11

 

1)  260                                      2) 356                                    

3) 1024                                       4)  1045                                 

25

کوروش به همراه علی و محمّد در یک معدن کار می کنند. آن ها روی هم  22 تن سنگ معدن از معادن استان لرستان استخراج کرده اند. اگر کوروش  5 و محمّد  9 تن استخراج کرده باشند، علی چند تن استخراج کرده است؟

1) 25/5                           2) 86/6                    3) 12/7                4) 86/7علوم

26

عامل بیماری کزاز چگونه زیاد می شود؟

1) با تقسیم شدن                      2) با هاگ                      3) با جوانه زدن                          4) با تقسیم شدن و جوانه زدن

27

گزینه ی مناسب، در رابطه با فراوان ترین گروه جانداران ساده و فراوان ترین گروه بی مهرگان را مشخّص نمایید؟

1) ویروس ها-  کرم ها                                                               2) باکتری ها - حشرات

3) جلبک ها – نرم تنان                                                               4) باکتری ها - بندپایان

28

نمناکی در گرفتن پیام کدام گروه از اندام های حسی مؤثّر است؟

1) بویایی و شنوایی                   2) چشایی و لامسه                   3) بویایی و چشایی                        4) بینایی وشنوایی

29

از میان جانداران زیرسابقه ی زندگی کدام یک بر روی خشکی های زمین بیش تر است؟

1) تک سلولی ها                       2) گیاهان                               3) بی مهرگان                             4) خزندگان

30

حسین 30 کیلوگرم و اصغر 45 کیلوگرم جرم دارند. اگر حسین تا تکیه گاه 9 متر فاصله داشته باشد، اصغر باید چند متر تا تکیه گاه فاصله داشته باشد تا تعادل برقرار شود؟

1) 9 متر                               2) 15متر                              3) 6متر                                       4) 3متر

31

علی به یک نوع بیماری مبتلا شده است. از کدام یک از مواد زیر نباید استفاده کند؟

1) آنتی بیوتیک                                    2) واکسن                               3) ضد عفونی کننده                            4) پنی سیلین

32

در یک ظرف مخلوطی از آب مقطر و کربن دی اکسید است. به نظر شما در این ظرف چند نوع اتم وجود دارد؟

1) پنج نوع                                             2) چهار نوع                               3) سه نوع                                      4) دو نوع

33

اگر هر یک از خط هایی که با شماره مشخّص شده نمایش یک سطح شیبدار باشد، برای بالا بردن یک جسم در کدام شماره نیروی کم تری لازم است؟

1) یک                                          2) دو

3) سه                                           4) چهار                                                      4          3                                               2                 1

 34

اگر رنگ های رنگین کمان را با هم مخلوط کنیم چه رنگی به دست می آید؟

1) آبی                                             2) قرمز                                        3) سیاه                                          4) سفید                                                                                                                                          

35

در کدام یک از وسایل زیر نیرو بین جسم و تکیه گاه است؟

1) یخ گیر                                        2) فرغون                                   3) انبردست                                   4) قیچی

36

کدام شکل، ضخامت تقریبی لایه های زمین را نشان می دهد؟

                              پوسته                                                              پوسته                                          پوسته                                           پوسته 

                                                                                                                                                                                    گوشته

1)                     گوشته                           2)                  گوشته              3)                  گوشته                       4)

                     هسته                                                  هسته                                       هسته                                            هسته

 

37

 زمان گردش کدام سیّاره به دور خورشید نسبت به بقیّه کم تر است؟

1) نپتون                                        2) زحل                     3                 ) اورانوس                                   4)  مرّیخ

38

اگر شکل زیر را به دستگاه تنفّس تشبیه کنیم در کدام بخش شماره گذاری شده، مادّه ی چسبناک و موهای ریز وجود دارد؟

1) چهار                                 2) سه                                                                                                 

3) دو                                     4) یک

         

39

کدام گزینه صحیح می باشد؟

1) تعداد گلبول های سفید بیش تر از گلبول های قرمز است.

2) تعداد گلبول های سفید کمتر از گلبول های قرمز است.

3) گلبول های سفید در مقابل میکروب ها اوّلین راه دفاعی بدن هستند.                                   

4) گلبول های سفید اکسیژن و غذا را به بافت های بدن می رسانند.

40

بیش ترین میزان مرگ و میر در ابتدا و انتهای قرن بیستم به ترتیب کدام بیماری بوده است؟

1) تنفّسی -  تنفّسی                  2) قلبی - قلبی                           3) تنفّسی - قلبی                            4) قلبی - تنفّسی

41

مهم ترین توانایی گیاهان که موجب زنده ماندن جانوران می شود کدام گزینه است؟

1) پس دادن اکسیژن             2) جذب کربن دی اکسید      3) جذب غذا از ریشه                         4) غذاسازی

42

کدام گیاه برای رشد به دمای کم تری نیاز دارد؟

1) زردچوبه                             2) فلفل                               3) خرما                                                4) گردو

43

شش ملخ، دو عنکبوت و سه پروانه روی هم چند پا دارند؟

1) 40                                    2) 663                                ) 70                                                   4) 88

 

 

44

در فرایند انجماد- میعان  - تبخیر، صحیح ترین گزینه را مشخّص کنید.

1)  تبدیل یخ به آب -   تبدیل آب به یخ –  تبدیل آب به بخار                    

2) تبدیل آب به یخ -   تبدیل بخار به آب –  تبدیل آب به بخار                            

 3) تبدیل یخ به آب -   تبدیل آب به یخ –  تبدیل بخار به آب

 4) تبدیل یخ به آب -   تبدیل آب به بخار –  تبدیل آب به یخ

45

جریا ن یک مدار الکتریکی قطع شده است. با کدام گروه از موادّ زیر، می توان آن را برقرار کرد؟

1) چرم – طلا – شیشه                                                      2) مس – آهن – آب                                             

3) مس – پلاستیک – طلا                                                  4) نقره – آب - پلاستیک


فارسی

در کدام جمله از کلمه های مترادف استفاده نشده است؟

1) ریشه ی اصلی ترس های نادرست، در جهل و نادانی است.

2) انسان شجاع با کمال آسودگی و آرامش برای رفع خطر چاره جویی می کند.

3) ترس، گاه نه تنها بد و ناپسند نیست که بسیار خوب وپسندیده است.

4) انسان بسیار ترسو قدرت تصمیم گیری و تفکر را از دست می دهد.

 

جمله ی«انسان با تلاش و امیدواری سرانجام به خواسته های خود خواهد رسید.» مفهوم کدام مثل را بیان می کند؟

1) هرکه بامش بیش برفش بیشتر                               2) دو صد گفته چون نیم کردار نیست

3) عاقبت جوینده یابنده بود                                        4) قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

زمان کدام فعل با بقیه فرق دارد؟

1) می رود                          2) می رفتم                        3) رفته بودم                     4) می رفت

از نظر خواجه نصیر توسی کارسازترین وسیله برای حفظ جامعه چیست؟

1) شمشیر                           2) قلم                                3) رصدخانه                                 4) دینار

 

بیت « تو به سخن تکیه کنی، من به کار      ما هنر اندوخته ایم و تو عار» دارای چند جمله است؟

1) دو جمله                               2) سه جمله                          3)  چهار جمله                         4)  پنج جمله                                                                   

معادل فارسی کدام دسته از کلمه ها درست نوشته شده است؟

1) پرانتز: کمانک -  سایز: اندازه- کامپیوتر: یارانه

2) فاکس: دورنگار- پرانتز: کمانک - آدرس: نشانی

3) سایز: اندازه - ترمینال: فرودگاه - هلی کوپتر: بالگرد

4) کامپیوتر: رایانه- اتوبان: بزرگ راه - پاراگراف: خط

گروه کلمه های هم خانواده را مشخص نمایید.

1) علم، عالم، اعمال، معلم                                                     2) صلح، صالح، حاصل، مصلحت

3) عبد، عابد، معبد، معبود                                                     4) ناصر، منصور، صنوبر، نصیر

 

صفت، قید و مضاف را به ترتیب در جمله ی زیر پیدا کنید:

« طبیب ماهـر، پدر زینب را خوب معالجـه کـرد »

1) ماهر، خوب، پدر            2) طبیب، ماهر، پدر زینب                  3) ماهر، پدر، خوب              4) خوب، ماهر، زینب

 

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

حاتم طاعی گفت: یک روز چهل شتر قربانی کرده بودم عمرای عرب را و خود به گوشه ی صحرا به هاجتی بیرون رفتم. خوار کنی را دیدم و به او گفتم: به مهمانی حاتم چرا نروی که خلغی بر سمات او گرد آمده اند؟

1) چهار                                       2) پنج                                             3) شش                                      4) هفت

 

لغات زیر به ترتیب در کدام گزینه درست معنی شده اند؟

« تذهیب، فرتوت ، مرمّت، خوان»

1) رفتن، فرسوده، تعمیر، سفره                                                        (2  طلاکاری، پیر، بازسازی، سفره

3) آرایش با آب طلا، کهنه، لطف، رئیس ایل                                     4)  رفتن باشتاب، سرشت، تعمیر، امیرهدیه آسمانی

56

با توجّه به مفهوم آیه ی « یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِذَا نودِیَ لِلصَّلاهِ مِن یَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا اِلی ذِکرِ اللهِ...» مؤمنان به چه چیزی دعوت شده اند؟

1) غسل جمعه                   2) نماز جماعت                  3) نماز جمعه                4) دیدار دوستان و آشنایان در روز جمعه 

 

57

عدّه ای می خواستند بدون اجازه وارد باغی شوند. ولی هادی گفت: «این کار را نکنید.» در دین ما به این کار هادی چه می گویند؟

 1) امر به معروف              2) نهی از منکر                  3) امر به معروف و نهی از منکر                4) دستور دادن

 

58

یک مسافر در نمازهای یومیّه ی خود چند بار عمل سجده را انجام می دهد؟

1) 22 بار                            2) 34 بار                              3) 17 بار                                     4) 5 بار

59

دو حادثه ی غم انگیز در سالی که به سال اندوه پیامیر (ص) معروف شد،کدامند؟

1) وفات عبدالمطلّب و آمنه                                                               2)  وفات آمنه و ابوطالب                       

 3) وفات ابوطالب و خدیجه                                                               4) وفات عبدالمطلّب و خدیجه

 

60

آیات «قُل هُوَاللهُ اَحَد»و«وَالأخِرَهُ خَیرٌ وَ اَبقی» به ترتیب به کدام یک ازاصول اعتقادی ما اشاره دارد؟

1)  توحید - نبوّت                    2) توحید - معاد                   3) معاد- توحید                             4) نبوّت - توحید

61

با توجّه به مفهوم آیه ی « فَاقرَءُ وَامَا تَیَسَّرَ مِنَ القُرآنِ» به انسان ها چه سفارشی شده است؟

1) حتماً قرآن بخوانند.                                                                    2) حتماً قرآن را با ترتیل بخوانند.

3) تا حدّ امکان قرآن بخوانند.                                                         4) تا حدّ امکان قرآن را با ترتیل بخوانند.

62

کعبه، در میان کدام مسجد قرار دارد؟

1) مسجدالاقصی                      2) مسجدالنّبی                                 3) مسجد قبا                             4)  مسجدالحرام 

63

در دین اسلام به اعمالی که نباید انجام شوند و انجام دادن آن ها موجب گناه می شود،..... می گویند.

1) حرام                                   2) مستحب                                    3) مکروه                                 4) واجب

64

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

1) مؤمنان در نماز جماعت به شخص شایسته ای به عنوان «امام جماعت» اقتدا می کنند.

2) نماز جماعت فقط در مساجد و زیارت گاه ها به امامت «امام جماعت» برگزار می شود.

3)  مسلمانان در نماز جماعت در صف های به هم پیوسته، برادری و هم بستگی خود را نشان می دهند.

4) خداوند هر رکعت از نماز جماعت یک مؤمن را از سال ها عبادت فردی او بیش تر دوست دارد.

65

کدام آیه با مفهوم مقابل آن ارتباط معنایی ندارد؟

1) رَبَّنا عَلَیکَ تَوَکَّلنا : تکیه بر توانایی پروردگار            2) وَلا تُسرِفُوا اِنَّهُ و لا یُحبُّ المُسرِفِینَ : پرهیز از اسراف

3) حَسبُنَااللهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ : پشت و پناه ما خداست.      4) وَالکاظِمینَ الغَیظِ وَالعافینَ عَنِ النّاسِ و ... :  عیب جویی از دیگران


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات