تصویر ثابت

نمونه سوال تستی ریاضی پنجم - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوال تستی ریاضی پنجم

حمد 620 تومان پول داشت او 120 تومان یک دفتر و85تومان یک  خط کش خرید.


الف)او چند تومان خرج کرده است?


ب) چند تومان برایش یاقی مانده است?


36) زهرا 12سال دارد مادر زهرا  ازچهار برابر سن زهرا 3 سال


کمترسن دارد.سن مادر زهرا چند ساله است?


37) قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند .قلب کودک در هر ساعت چند بار می زند.


38) به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند.


 1)مربع           2)ذوزنقه          3)لوزی             4)مستطیل   


39) برای کدام یک از عبارت های زیر نمی توان جمع نوشت?


1)1*5                2)0*2                3)4*1                4)2*3      


40) با توجه به عدد مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید .809426


الف)عدد را به حروف بنویسید---------------------------------------


ب)کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد?--------------------------


ج)رقم های طبقه ی هزارها را بنویسید.-------------------------------   


41) در جای خالی عدد مناسب قراردهید.


*  (  7 *-----) =  ( 5  * -----)  * 4   


 (9*------)+ ( 8 * 13  ) = (9 + ----) * 13


  206000=------*206 


 42) پاره خطی به طول4 سانتی متری رسم کنیدوعمودمنصف ان  رابکشید.


43) مجموع پول سه نفر 5400 تومان است.اگر پول اولی 1350 تومان


وپول دومی 450 تومان بیشتراز اولی باشد.


پول نفردوم چند تومان است?


پول نفر سوم چند تومان است?


44) به هرچهار ضلعی که فقط دوضلع موازی داشته باشد چه می گویند?   


1)مربع            2)ذوزنقه           3)لوزی            4)مستطیل


45) کدام یک ازعددهای زیرهم بر  2 وهم بر 5  بخشپذیرند? 


1)2802            2)3495         3)7940            4)1372


46) عدد سی وچهار میلیون ودویست وچهار کدام گزینه است?


1) 34000204                                      2)340000204   


 3)340200004                                   4)340002004


47) جمله های صحیح وغلط را مشخص کنید .


الف)به لوزی که قطرهای مساوی داشته باشد مستطیل می گویند.


صحیح                                         غلط


ب)برای رسم یک خط کافی است دونقطه ازان را داشته باشیم.


صحیح                                             غلط


48)پاسخ صحیح را با علامت (*) مشخص کنید .


1.درعدد مقابل رقم 4 درچه مرتبه ای قرار دارد ?


1)  یکان هزار   2)صد گان     3)دهگان هزار         4)یکان میلیون


49) واحد اندازه گیرمایعات راچه می گویند?


1)کیلوگرم          2)مترمربع          3)لیتر          4)سانتی متر


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات