تصویر ثابت

سوالات درس جغرافیا چهارم - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

سوالات درس جغرافیا چهارم

سوالات درس جغرافیا چهارم

 سوالات درس جغرافیا چهارم

در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: 1


1- دانشی که‌ما را با محیط زندگی خود و محیط های دیگر آشنا می سازد  دانش ................. نام دارد .


2- یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .............. می باشد که شبیه کره‌ی زمین است .


3- هر جسمی که مانند توپ باشد ............... نامیده می شود .


4- برای استفاده از نقشه ابتدا باید به ............. آن توجه کنیم .


5- شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد .................. نامیده می شود .


6- اگر از بالا به یک شهر یا یک روستا نگاه کنیم ، ساختمانها را ................... می بینیم .


7- بین دو جهت اصلی جنوب و مغرب ، جهت فرعی ................. وجود دارد .


8- به جهت های شمال ، جنوب ، مغرب و مشرق جهت های ................. می گویند .


9- جهتی که خورشید در پایان روز غروب می کند .................. می گویند .


10-بالاترین نقطه در روی کره‌ی زمین را ..... و پایین ترین نقطه‌ی زمین را ..... می نامند .


11- در نقشه همیشه .................. در بالا و جنوب در .................. قرار دارد .


12-وسیله ای که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد ........... نام دارد . 
 به سوالات زیر پاسخ دهید :


1- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟


2- وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید؟


3- در روی کره جغرافیا رنگ آبی نشانه‌ی چیست؟


4- کره ی زمین را تعریف کنید؟


5- در روی کره جغرافیایی خشکی های زمین وسعت بیشتری دارند یا آب ها؟


6- نقشه چیست؟


7- راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟


8- برای استفاده‌ از نقشه ابتدا باید به چه چیز نقشه توّجه کنیم؟


9- جهت های فرعی را نام ببرید؟


10-قطب شمال را تعریف کنید؟


11- قطب نما چیست؟


12- قطب جنوب را تعریف کنید ؟


13-جهت های اصلی را نام ببریدو روی شکل مقابل نشان دهید؟
سوالات درس علوم تجربی چهارم


  در جاهای خالی کلمة مناسب بنویسید .


1-سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام  .................. است .


2-بعضی از آوندها غذایی را که در ................. ساخته شده است ، به میوه یا ریشه انتقال می دهند .


3-گیاهان برای غذاسازی به ...................... نیاز دارند .


4-ریشه ی گیاهان آب را به وسیلة ................ خود جذب می کند و به برگ می رساند .


5- کربن دی اکسید از راه ....................که در برگ وجود دارد وارد آن می شود .


6-در ساقه و برگ گیاهان لوله های بسیار باریکی وجود دارد که به آن .......... می گویند .


7-محل غذاسازی گیاهان ........................... است .


8- گیاهان مواد معدنی مورد نیاز خود را از .......................... تأمین می کنند .


9-گیاهان سبز به جز مواد غذایی که می سازند مقدار زیادی .............. هم تولید می کنند .
به سوالات زیر پاسخ دهید :


1- سبزینه چیست ؟


2-آنچه گیاهان برای غذاسازی نیاز دارند کدام است نام ببرید ؟


3-گیاهان مواد لازم برای غذاسازی را چگونه از خاک می گیرند؟


4- چرا به گیاهان غذاسازان بزرگ می گویند؟


5-گیاه گوجه فرنگی برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟ ( 4 مورد)


6-گیاهان سبز در شب غذاسازی می کنند یا در روز؟ چگونه؟


7- کدام یک ازگیاهان زیر در غذاسازی فعال ترند؟ چرا ؟ گوجه فرنگی – خرما – بوته گندم


8- چرا در جنگل های انبوه درختان قد می کشند؟


9- چگونه می فهمید که نور چراغ هم باعث غذاسازی می شود یا نه ؟


10- آزمایشی را بنویسید که ثابت کند آب از راه آوند به درون گیاه کشیده می شود


سوالات ریاضی چهارم


  1 عدد دویست و نه هزار و سیصد و چهارده را با رقم بنویسید؟ ........................ رقم دهگان هزار آن چند است ؟........................ 


2 جدول عدد زیر را کامل کنید؟   804056 سیصد و چهل و دو هزار و پنجاه و هفت  


3 بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی که با رقم های (3و4و8و1و5)را می توان نوشت را بنویسید ؟ کوچکترین .....................                      بزرگترین .......................


4 در داخل جای خالی علامت >  =  بگذارید                  634291 ...... 80062             ۷00064 ..... 70064             3850 .......1850 + 2000             


   98305 ..... 191283


5- عدد 604718 چند رقمی است ؟ .............. رقم صدگان آن کدام است ؟ ............ رقم دهگان هزار آن کدام است؟ ..............


6 - بزرگترین و کوچکترین عدد که با رقم های (9و5و1و3) می توان نوشت کدام است؟ ............ تفاوت این دو عدد را به دست آورید؟


-7 شکل زیر از چند پاره خط و چند نیم خط تشکیل شده است ؟ پاره خط ..........                       نیم خط ...........


8 - برای رسم یک خط کافی است چند نقطه از آن را داشته باشیم ؟


9 - از یک نقطه روی خط ، چند نیم خط می توان کشید ؟


10 - مجموع پول سه نفر 4500 تومان است ، اگر پول اولی 1820 تومان و پول دومی 2080 تومان باشد پول نفر سوم چه قدر است ؟   


11 -کتاب علی 125 صفحه دارد او هفتة گذشته 42 صفحه و این هفته 64 صفحه از کتاب را خوانده است، او چند صفحه ازکتاب را نخوانده است ؟   


12 - در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید ؟     


                             ..... = ..... – 970 = (140 +260) – 970    


                             .....= 256 + ........ = 256 + (742+584)


13- حاصل جمع و تفریق های زیر را بنویسید؟                                 4750                                 5863    


         387-                                                                                    9372+                                      __                                                                                 _____
تاریخ و مدنی کلاس چهارم دبستان  
 1 مهمترین مشکل انسان نخستین ................................. بود.


2 انسان اشرف مخلوقات است چون انسان ................... و ................ دارد.


3 - رسیدگی به کار ............................ وحساب کردن آن ها باعث اختراع خط شد.


4 - در آن زمان انسان ها نیازهای خود را از راه ............................. بر طرف می کردند.


5 - حضرت ابراهیم (ع) در شهر ....................... به دنیا آمد


6- به پادشاهان زمان حضرت موسی (ع) ......................... می گفتند.


7 -مادها در ....................... ایران و پارس ها در ................................. ایران ساکن شدند.


8 - چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟


9- به نظر شما اهلی کردن حیوانات چه کمک هایی به انسان کرد؟


10 - اولین شهر در کنار کدام رودها خانه ها پدید آمدند؟


11- چرا مادها از آشوری ها شکست می خوردند؟


12 - آریایی ها چه کسانی بودند؟


13 -فرمانروایان چرا قانون را بوجود آوردند؟


14 -کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟
تاریخ و مدنی کلاس چهارم دبستان


1=اولین ابزارهای انسانهای نخست بیشتر از آهن بود .                   درستr              نادرستr


با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند.         درست r        نادرستr 1


2 - مادها در دامنه ی کوه ................................... شهری ساختند و نام آن شهر را ......................... گذاشتند.


سه پایه ی اصلی دین زردشتی پندار نیک ، گفتار نیک ، .................................... است .


  3 - اولین حیوانی که اهلی شد. گربهr            گاوr         سگr            اسبr 


کدام شاه ایران در جنگ رومی ها شکست خورد؟ خسرو پرویز r      انوشیروانr     اردشیر r     سورناr 5 حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمد؟ 


6-سه گروه آریایی ها را که به ایران آمدند نام ببرید؟


7 کشف آتش در زندگی نخستین چه اهمیتی داشت؟


 8 -اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمدند؟


9 - سه مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد توضیح دهید؟


10- دومین جامعه ای که در آن زندگی می کنیم خانواده است .         درستr           نادرستr


11-زبان و خط رسمی ملت ایران فارسی است  .                               درستr            نادرستr


12-جمعه روز شرکت در ............................ جمعه ، دیدن اقوام و آشنایان ............................. است. مدرسه محل تعلیم و ...................................... است.


13-وظیفه ی زیبا نگه داشتن محیط و حفظ پاکیزگی شهر را بر عهده دارد . فرمانداری r        بانک r       مدرسهr       شهرداریr


14-مردم در مسجد برای حل مشکلات خود چه می کند ؟  
 15-مسلمانان جهان در چه چیزهایی با هم مشترکند ؟  


6 1-چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟ 


17-با تلاش جهاد سازندگی در بیشتر روستاها چه امکاناتی فراهم شده است؟   

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات