تصویر ثابت

سوالات درس جغرافیا چهارم - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

سوالات درس جغرافیا چهارم

سوالات درس جغرافیا چهارم

 سوالات درس جغرافیا چهارم

در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: 1


1- دانشی که‌ما را با محیط زندگی خود و محیط های دیگر آشنا می سازد  دانش ................. نام دارد .


2- یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .............. می باشد که شبیه کره‌ی زمین است .


3- هر جسمی که مانند توپ باشد ............... نامیده می شود .


4- برای استفاده از نقشه ابتدا باید به ............. آن توجه کنیم .


5- شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد .................. نامیده می شود .


6- اگر از بالا به یک شهر یا یک روستا نگاه کنیم ، ساختمانها را ................... می بینیم .


7- بین دو جهت اصلی جنوب و مغرب ، جهت فرعی ................. وجود دارد .


8- به جهت های شمال ، جنوب ، مغرب و مشرق جهت های ................. می گویند .


9- جهتی که خورشید در پایان روز غروب می کند .................. می گویند .


10-بالاترین نقطه در روی کره‌ی زمین را ..... و پایین ترین نقطه‌ی زمین را ..... می نامند .


11- در نقشه همیشه .................. در بالا و جنوب در .................. قرار دارد .


12-وسیله ای که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد ........... نام دارد . 
 به سوالات زیر پاسخ دهید :


1- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟


2- وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید؟


3- در روی کره جغرافیا رنگ آبی نشانه‌ی چیست؟


4- کره ی زمین را تعریف کنید؟


5- در روی کره جغرافیایی خشکی های زمین وسعت بیشتری دارند یا آب ها؟


6- نقشه چیست؟


7- راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟


8- برای استفاده‌ از نقشه ابتدا باید به چه چیز نقشه توّجه کنیم؟


9- جهت های فرعی را نام ببرید؟


10-قطب شمال را تعریف کنید؟


11- قطب نما چیست؟


12- قطب جنوب را تعریف کنید ؟


13-جهت های اصلی را نام ببریدو روی شکل مقابل نشان دهید؟
سوالات درس علوم تجربی چهارم


  در جاهای خالی کلمة مناسب بنویسید .


1-سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام  .................. است .


2-بعضی از آوندها غذایی را که در ................. ساخته شده است ، به میوه یا ریشه انتقال می دهند .


3-گیاهان برای غذاسازی به ...................... نیاز دارند .


4-ریشه ی گیاهان آب را به وسیلة ................ خود جذب می کند و به برگ می رساند .


5- کربن دی اکسید از راه ....................که در برگ وجود دارد وارد آن می شود .


6-در ساقه و برگ گیاهان لوله های بسیار باریکی وجود دارد که به آن .......... می گویند .


7-محل غذاسازی گیاهان ........................... است .


8- گیاهان مواد معدنی مورد نیاز خود را از .......................... تأمین می کنند .


9-گیاهان سبز به جز مواد غذایی که می سازند مقدار زیادی .............. هم تولید می کنند .
به سوالات زیر پاسخ دهید :


1- سبزینه چیست ؟


2-آنچه گیاهان برای غذاسازی نیاز دارند کدام است نام ببرید ؟


3-گیاهان مواد لازم برای غذاسازی را چگونه از خاک می گیرند؟


4- چرا به گیاهان غذاسازان بزرگ می گویند؟


5-گیاه گوجه فرنگی برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟ ( 4 مورد)


6-گیاهان سبز در شب غذاسازی می کنند یا در روز؟ چگونه؟


7- کدام یک ازگیاهان زیر در غذاسازی فعال ترند؟ چرا ؟ گوجه فرنگی – خرما – بوته گندم


8- چرا در جنگل های انبوه درختان قد می کشند؟


9- چگونه می فهمید که نور چراغ هم باعث غذاسازی می شود یا نه ؟


10- آزمایشی را بنویسید که ثابت کند آب از راه آوند به درون گیاه کشیده می شود


سوالات ریاضی چهارم


  1 عدد دویست و نه هزار و سیصد و چهارده را با رقم بنویسید؟ ........................ رقم دهگان هزار آن چند است ؟........................ 


2 جدول عدد زیر را کامل کنید؟   804056 سیصد و چهل و دو هزار و پنجاه و هفت  


3 بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی که با رقم های (3و4و8و1و5)را می توان نوشت را بنویسید ؟ کوچکترین .....................                      بزرگترین .......................


4 در داخل جای خالی علامت >  =  بگذارید                  634291 ...... 80062             ۷00064 ..... 70064             3850 .......1850 + 2000             


   98305 ..... 191283


5- عدد 604718 چند رقمی است ؟ .............. رقم صدگان آن کدام است ؟ ............ رقم دهگان هزار آن کدام است؟ ..............


6 - بزرگترین و کوچکترین عدد که با رقم های (9و5و1و3) می توان نوشت کدام است؟ ............ تفاوت این دو عدد را به دست آورید؟


-7 شکل زیر از چند پاره خط و چند نیم خط تشکیل شده است ؟ پاره خط ..........                       نیم خط ...........


8 - برای رسم یک خط کافی است چند نقطه از آن را داشته باشیم ؟


9 - از یک نقطه روی خط ، چند نیم خط می توان کشید ؟


10 - مجموع پول سه نفر 4500 تومان است ، اگر پول اولی 1820 تومان و پول دومی 2080 تومان باشد پول نفر سوم چه قدر است ؟   


11 -کتاب علی 125 صفحه دارد او هفتة گذشته 42 صفحه و این هفته 64 صفحه از کتاب را خوانده است، او چند صفحه ازکتاب را نخوانده است ؟   


12 - در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید ؟     


                             ..... = ..... – 970 = (140 +260) – 970    


                             .....= 256 + ........ = 256 + (742+584)


13- حاصل جمع و تفریق های زیر را بنویسید؟                                 4750                                 5863    


         387-                                                                                    9372+                                      __                                                                                 _____
تاریخ و مدنی کلاس چهارم دبستان  
 1 مهمترین مشکل انسان نخستین ................................. بود.


2 انسان اشرف مخلوقات است چون انسان ................... و ................ دارد.


3 - رسیدگی به کار ............................ وحساب کردن آن ها باعث اختراع خط شد.


4 - در آن زمان انسان ها نیازهای خود را از راه ............................. بر طرف می کردند.


5 - حضرت ابراهیم (ع) در شهر ....................... به دنیا آمد


6- به پادشاهان زمان حضرت موسی (ع) ......................... می گفتند.


7 -مادها در ....................... ایران و پارس ها در ................................. ایران ساکن شدند.


8 - چرا انسان های نخستین در غارها زندگی می کردند؟


9- به نظر شما اهلی کردن حیوانات چه کمک هایی به انسان کرد؟


10 - اولین شهر در کنار کدام رودها خانه ها پدید آمدند؟


11- چرا مادها از آشوری ها شکست می خوردند؟


12 - آریایی ها چه کسانی بودند؟


13 -فرمانروایان چرا قانون را بوجود آوردند؟


14 -کشف آتش در زندگی انسان نخستین چه اهمیتی داشت؟
تاریخ و مدنی کلاس چهارم دبستان


1=اولین ابزارهای انسانهای نخست بیشتر از آهن بود .                   درستr              نادرستr


با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند.         درست r        نادرستr 1


2 - مادها در دامنه ی کوه ................................... شهری ساختند و نام آن شهر را ......................... گذاشتند.


سه پایه ی اصلی دین زردشتی پندار نیک ، گفتار نیک ، .................................... است .


  3 - اولین حیوانی که اهلی شد. گربهr            گاوr         سگr            اسبr 


کدام شاه ایران در جنگ رومی ها شکست خورد؟ خسرو پرویز r      انوشیروانr     اردشیر r     سورناr 5 حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمد؟ 


6-سه گروه آریایی ها را که به ایران آمدند نام ببرید؟


7 کشف آتش در زندگی نخستین چه اهمیتی داشت؟


 8 -اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمدند؟


9 - سه مورد از کارهای مهمی را که در زمان داریوش انجام شد توضیح دهید؟


10- دومین جامعه ای که در آن زندگی می کنیم خانواده است .         درستr           نادرستr


11-زبان و خط رسمی ملت ایران فارسی است  .                               درستr            نادرستr


12-جمعه روز شرکت در ............................ جمعه ، دیدن اقوام و آشنایان ............................. است. مدرسه محل تعلیم و ...................................... است.


13-وظیفه ی زیبا نگه داشتن محیط و حفظ پاکیزگی شهر را بر عهده دارد . فرمانداری r        بانک r       مدرسهr       شهرداریr


14-مردم در مسجد برای حل مشکلات خود چه می کند ؟  
 15-مسلمانان جهان در چه چیزهایی با هم مشترکند ؟  


6 1-چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟ 


17-با تلاش جهاد سازندگی در بیشتر روستاها چه امکاناتی فراهم شده است؟   

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات