تصویر ثابت

آزمون جامع ششم - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

آزمون جامع ششم

قرآن و دینی 1-    معنای صحیح را علامت بزنید . یُقیمون   ..........

 انفاق می کنند 5                برپا می دارند  5           ایمان می آورند  5             توکل می کنند5 2-    کلمه ی نماز در قرآن  چگونه نوشته شده  است ؟  

    موقوتا    5                تسبیح   5                    فسبح  5                    صلاة   5 3-    پیام بیت زیر چیست؟

 سیر یک روز طعنه زد به پیاز               که تو مسکین چه قدر بدبویی مسخره کردن  5                عیب جویی  5                   دوستی  5                      الف و ب  5   4-    معنای کلمات را بنویسید.

 الذین  5                  خیر 5                          فتح    5                       جنود5   5-    نطم و هماهنگی در جهان اطراف ما نشانه ی چیست ؟

 قدرتی بزرگ   5                   یگانه پرستی  5                   هر دو مورد  5 6-    ماجرای بت شکنی حضرت ابراهیم به چه موردی اشاره دارد ؟

 مبارزه و نبرد 5                یگانه پرستی  5                   نظم و هماهنگی  5   7-     قرآن کریم در باره ی زندگی پس از مرگ چه گفته است ؟  

   8-    خدا در سوره ی حمد ، با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟  

   9-    حضرت علی (ع) در باره ی یگانگی خدا به امام حسن (ع) چه فرموده است؟  

 10 – در هر یک از موارد زیر چه مشکلاتی رخ خواهد داد؟

 وقتی دو معلم ریاضی در یک کلاس باشد .  

 وقتی یک کشور دو رئیس جمهور داشته باشد.      

   

 فارسی 1-    علامت هایی که در نوشتن به کار می رود تا معنای مورد نظر به کمک آن درست بیان شود چه نام دارند ؟

 قطعه    5             علائم نگارشی 5                علائم خطی  5           نشانه 5   2-    قسمتی از جمله که ما در باره ی آن سخن می گوییم نام دارد .

 گزاره  5             جمله   5               نهاد   5             فعل5 3-    کلمه هایی که در ظاهر نوشتاری خود با یکدیگر اندکی تفاوت دارند ، اما از نظر مفهوم به هم مربوط هستند ؛ کدام گزینه می باشد ؟ هم خانواده   5           مخالف  5           مترادف   5            هم معنی  5 4-هم خانواده ی کلمه ی "حکمت " کدام گزینه است 

حکم    5                 حکیم  5                 حکومت   5             محکوم  5

 5-                شعر زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟  

بهتر آن است که برخیزم            رنگ را بردارم روی تنهایی خود نقشه ی مرغی بکشم . 4 جمله  5             3 جمله  5                5 جمله 5                  2 جمله5

 6-از " هفت خان رستم گذشتن " یعنی :

 مرحله هایی طی کردن5           به مرتبه ی بالا رسیدن  

 از دشواری ها عبور کردن 5           هر سه گزینه درست است  5

 7-  کلمه ی " خواه " با کدام گزینه کامل می شود ؟

 گر  5                  گار  5                مند    5                  ش5 8-   جمله ی زیر چه نوع جمله ای است ؟

 برو و اتاق خد را مرتّب کن .

 پرسشی 5                            خبری 5                   عاطفی  5                امری   5 9-           املای کدام کلمه نادرست است ؟

 خویش   5                            حاتم طایی    5                  صماط  5                      منّت   5 10 – متن زیر را بخوانید و به سؤال ها پاسخ دهید . سپاس و ستایش مر خدای را جلّ جلاله که آثار قدرت او بر چهره ی روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درخشان ، بخشاینده ای که تار عنکبوت را سدّ عصمت دوستان کرد و آدمیان را به فضیلت نطق و مزیّت عقل از دیگر حیوانات ممیّز گردانید .

 الف- با توجه به متن ، متضاد کلمات را پیدا کنید و بنویسید .     ب – چند صفتی را که برای خداوند در متن آمده است ، بنویسید .                            ج – در متن دو ترکیب وصفی پیدا کنید و بنویسید .     د- مترادف ها را از متن پیدا کرده و بنویسید .               علوم 

 گزینه درست را علامت بزنید .

 1-  برای بهتر شناختن محیط باید ........... 

 از حواس پنجگانه ی خود به خوبی استفاده کرد .

  به تجربیات دیگران اهمیت ندهیم . 

خوب نگاه کنیم .

 آزمایش کنیم .  2-    پس از درست بودن فرضیه می توان در مورد آن مسئله ، .............

 پرسش کرد      

 خوب مشاهده کرد  

 از تمرینات دیگران استفاده کرد

 نظریه ارایه داد5 3-    اگر دو بادکنک را به موهای خود بمالیم و سپس به یکدیگر نزدیک کنیم چه اتفاقی رخ می دهد ؟

 به یکدیگر نزدیک می شوند .  5                                    از یکدیگر دور می شوند . 5 ابتدا دور شده سپس به یکدیگر نزدیک می شوند . 5        ابتدا نزدیک شده سپس از یکدیگر دور می شوند . 5 4-           کدام ماده طبیعی محسوب می شود ؟

 کاغذ  5                  درخت 5                     شیشه  5                     پلاستیک  5 5-           از کدام ترکیب برای سفید کردن خمیر کاغذ نمی توان  استفاده کرد ؟

 آب اکسیژنه 5                 آب  5                 کلر 5                     آب ژاول5 6-   از کدام ماده برای چسباندن ذرات خمیر به یکدیگر استفاده می شود ؟

 آب  5             نشاسته  5              آب اکسیژنه  5            هر سه مورد صحیح است  5 7-           کدام یک از عوامل زیر از فواید بازیافت کاغذ نمی باشد ؟

 صرفه جویی در انرژی5                 صرفه جویی در آب5        آلودگی هوا 5          حفظ منابع طبیعی5  8-  کدام یک از عناصر زیر فلز نمی باشد ؟

 طلا  5                  آهن  5                       کربن   5                  نقره  5 9-           درست یا نادرست کردن جمله های زیر را مشخص کنید .

   مواد مصنوعی از مواد طبیعی ساخته می شوند .          ص             غ -     

  ماده ی اولیه ی کاغذ ، برگ درختان است .               ص             غ -           

 در هنگام بازگردانی کاغذ در انرژی و آب صرفه جویی می شود .  ص       غ -   

    از به هم پیوستن عنصر ها ، ترکیب ساخته می شود .       ص         غ  

 10 – ادامه دهید . -             

    آخرین مرحله ی کار یک دانشمند ............... در باره ی فرضیه ی ارایه شده است . 

  -  آب ترکیبی از دو ............................... - 

 کاغذ یک ماده ....................... است که از درخت تهیه می شود . -

  آب اکسیژنه باید در جای ......................................       

  

    اجتماعی 1-   کدام یک ، از فواید داشتن دوست خوب نیست ؟

 مشورت و حل مشکلات  5     صحبت و هم فکری5         یادگیری و افزایش آگاهی5         سرشکستگی5  2-    این سخن از کیست ؟

 با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان نباشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی . حضرت علی (ع) 5                 حضرت محمد (ص) 5          امام حسن (ع )    5                  امام رضا (ع) 5 3-  آخرین بخش از مراحل تصمیم گیری کدام گزینه است ؟

 انتخاب بهترین راه حل5        فکر کردن روی موضوع5  جمع آوری اطلاعات 5    پیش بینی نتیجه ی انتخاب5 4-  کدام یک از عوامل انسانی در کشاورزی است ؟

 آب و هوا  5                  خاک  5                  بذر 5                      آب 5 5-  برنج در چه آب و هوایی رشد می کند ؟

 گرمسیری   5             سردسیری  5              معتدل و مرطوب   5                 گرم و خشک  5  6- کشتی که بدون آبیاری است را ................ می نامند .   7-           بخش وسیعی از کشور ما در در منطقه ی ........... و............. قرار دارد.   8-           دو فعالیت مهم کشاورزی ، ............. و ................ است . 9-           ادامه دهید . -  زراعت یعنی ................................................   -  مراحل کشاورزی شامل ................و  ................ و ................   -  عوامل مؤثر در کشاورزی .................. و ...................   -  تصمیمات عجولانه .................................   -  تصمیم گیری به موقع یعنی ...................................

 10-  عبارت های درست و نادرست را علامت بزنید . درپسته در استان خراسان رضوی به دست می آید .       ص          غ

 در انتخاب بهترین راه حل باید ، به سلامتی خود و دیگران توجه کنیم .ص               غ برای حفظ دوستی ها باید همیشه بله بگوییم .              ص           غ

 هوش -    1-اگرارمغان مساوی2وکیانامساوی 3باشد،پارمیدامساوی چنداست؟

 الف)4                 ب)1                 ج)2                      د)5 2-کدام یک ازکلمات بابقیه شباهت کمتری دارد؟

 الف)بگو                    ب)برگشت            ج)یافت                 د)برخاست       3-اگرعقربه ثانیه شمار60دوربزند،عقربه دقیقه شمارچنددقیقه جابجا می شود؟

 الف)1                  ب)60               ج)3600                            د)  2     4- به جای علامت سوال چه عددی باید نوشت؟ -  

               (15,60)(17,51)(14,28)(8,?)

 الف)8              ب)16                   ج)24                     د)32 5- اگر13   یک  هندوانه رابین سه نفر تقسیم کنیم به هرنفرچه کسری ازهندوانه می رسد؟

 الف)13                    ب)  19                ج)112                    د)16          6-ساعتی که کارنمی کنددریک هفته چندمرتبه وقت صحیح رانشان می دهد؟

 الف)صفربار            ب)7بار               ج)14بار                      د)2بار 7-هفتم آبان چندمین روزسال است؟

 الف)223               ب)217               ج)216                  د)224       

   8-یک پنج ضلعی منتظم چند خط تقارن دارد؟ الف)5               ب)2                   ج)4                             د)3        
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات