تصویر ثابت

آزمون تاریخ و مدنی پایه پنجم - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

آزمون تاریخ و مدنی پایه پنجم

× الـهـی ،عنـایـت تـو کـوه است و فضـل تـو دریـا.

×  تکـاپوی جمـع ،تـقـلّای مردم ،این همه رفت و آمد،آن همه شـادی و لبخـندهای رضایـتی که بر لب ها می بینـید نشانه ی خوشـحالی است.

× یکی از منـابع مهّم تحقیـق درباره ی بزرگان ،زنـدگی نامه ها هستند.

× آموزگاری که آلودگی جهـل را از ذهن بچّـه ها می روبد ودنـدان پزشکی  که آلودگی و کرم خوردگی دنـدان را از دهان مردم بیرون می کشد،همه ی

ما آلودگی ها را پاک می کنیم.

× شجـاعت اخـلاقی آن است که فکـر و عقیـده ای را که بر حق و درست است بدون واهمـه و ترس بیـان کنیم.

 ×مطالـعه ی زنـدگی بزرگـان و دانشـمندان نشـان می دهد که آنـان با اعتمـاد به خود،پایـداری در کارها،تحمّـل سختـی ها و اراده ی استـوار ،به موفّقیّـت رسـیده اند.

 × چه بسیار مـردان و زنـان گمنـامی که عاشقـانه و دل سوزانـه تـلاش می کنندوصـادقانه وپرشور برای آبادانی وپیشـرفت این کشـور می کوشنـد.

×رود می غـرّیـد و می خروشـید و فتح را با خود می برد.

×دانشمنـدان جهان به اهمّیّت کار محمّدبن زکرّیای رازی پی برده اند.

 × امّا تحمـّل مشکـلات و سختی ها بسیار شیرین  و دلپذیر است وقتی که انسان چیزی را کشـف یا اخـتراع کند یا نکتـه ای تازه بیاموزد.

× این مرد بلـند همـّت پیوسـته در زنـدگی خویش دو هـدف اسـاسی یعنی اخـلاق و علـم را دنبال می کرد.

×پـدر بـزرگ گفت: (( این خـطّ زیبـا ، قـاب زیـبا هم می خواهـد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات