تصویر ثابت

نمونه سوالات ششم ابتدایی - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات ششم ابتدایی


سوالات امتحانات( هماهنگ-تیزهوشان-علمی) سال ششم
پاسخ تشریحی آزمون دوم تیزهوشان 

آزمون اول تیزهوشان آزمون دوم تیزهوشان پاسخ تشریحی آزمون اول تیزهوشان 
مرحله دوازدهم آزمون علمی تیزهوشانآزمون جامع علمی شماره7-سال 93 آزمون المپیادعلمی ریاضی-مرحله اول با پاسخ تشریحی
آزمون تیزهوشان(آزمون جمع بندی شماره 1) با پاسخنامه-فروردین 93 آزمون علمی شماره یک شهرستان رودان آزمون تمرینی تیزهوشان-23فروردین 
آزمون شماره 10 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93آزمون شماره 11 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93آزمون شماره 12 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93
آزمون شماره 6 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93آزمون شماره 8 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93آزمون شماره 9 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93
آزمون شماره 2 تیزهوشان با پاسخ-فروردین 93 
آزمون شماره 3 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93آزمون شماره 4 تیزهوشان با پاسخ -فروردین 93
سوال با پاسخ آزمون علمی - تیزهوشانسومین المپیاد علمی مجتمع های آموزشی وپرورشی استان مازندران92 آزمون علمی پایه ششم ابتدایی(70 سوالی)
آزمون بین المللی پایا-ششم ابتدایی بهمن 91آزمون علمی پایه ششم ناحیه 4آزمون هماهنگ انشا و نگارش خرداد92 منطقه خوانسار 
آزمون هماهنگ میان دوره ای (سبزوار) -دیماه 92آزمون جامع علمی شماره 3 سال 92-93آزمون جامع علمی شماره 4-دیماه 92 
آزمون علمی- مرحله اولآزمون علمی آبانماهآزمون علمی- شماره 2
مطالعات اجتماعی -شهرستان سبزواراجتماعی خرداد 92-شهرستان خوانسارهدیه های آسمان-شهرستان نائین
آزمون تیزهوشان پایه ششم ابتدایی
سوالات امتحانات مدارس سال ششم

هدیه های آسمانی و قرآن
آزمون هدیه های آسمانسوالات امتحانی هدیه از صفحه 38 تا71 با پاسخ 
سوالات قرآن و هدیه های آسمانی-فروردین 93پاسخنامه آزمون هدیه های آسمان از درس 1تا 14-فروردین 93 آزمون تستی هدیه های آسمان
آزمون هدیه های آسمانارزشیابی هدیه های آسمانآزمون هدیه های آسمان-درس1تا14 
سوالات قرآن سوالات هدیه های آسمانسوالات هدیه های آسمانی
آزمون از درس 1 تا 10پاسخ آزمون از درس 1تا 10آزمون جامع هفته دوم اسفند 92 
نوبت اول هدیهقرآن و هدیه های آسمان استعدادهای درخشانآزمون هدیه های آسمان از درس11 تا 17 
نمونه سوال تستی هدیه آسمانآزمون هدیهسوالات هدیه آسمان نوبت اول
تکلیف هفتگی هفته دومآزمون هدیه نوبت دومآزمون تستی هدیه آسمان
سوالات هدیه های آسمانی سوالات چهارگزینه ای هدیه نوبت اولنمونه سوال هدیه
آزمون درسهای 1 تا 7 
آزمون هدیه های آسمان 
سوالات تشریحی و تستی درس 7 و8
هدیه های آسمان درس 1 تا 7 نمونه سوال پیام های آسمانی میان ترم- آذر92سوالات درس چهارم قرآن
سوالات منطقه 12 تهراننوبت اول تا درس دهمهدیه های آسمانی
هدیه ها ی آسمان نوبت اول

تعلـــــیمات اجتماعی
آزمون اجتماعی فروردین 93 (جدید)

سوالات امتحانی از صفحه 64 تا124 با پاسخ آزمون مطالعات اجتماعی آزمون مطالعات اجتماعی بهمن ماه92  
آزمون اجتماعی-کاربرگه ها فروردین 93 آزمون دیماه 92 آزمون تعلیمات اجتماعی
آزمون نوبت اول ارزشیابی مطالعات اجتماعی -فروردین 93 آزمون از درس 1تا20 با پاسخ 
سوالات از درس 1تا 18 با پاسخ-فروردین 93 نمونه سوال از درس 1تا 18 -فروردین 93 آزمون اجتماعی استان اردبیل 
آزمون درس ۱۷ و ۱۸آزمون مداد کاغذی فصل 10 (ایران و همسایگان)آزمون پیچ پیچی،فصل دریاهای ایران
آزمون درس 1تا 14پاسخ آزمون از درس 1تا 14آزمون اجتماعی-تیزهوشان 
آزمون استعدادهای درخشانآزمون تلفیقی فصل7آزمون از درس 1 تا 17-اسفند 92 
آزمون مدادکاغذی دیماه 92آزمون پیشرفت تحصیلی 1391سوالات نوبت اول
آزمون مطالعات اجتماعی تا درس 5سئوالات درس هشتم -انرژی را بهتر مصرف کنیمآزمون اجتماعی نوبت اول 
تمام فصول اجتماعینمونه سوال نوبت اولآزمون تستی- چهاردرس اول
سوالات تمام فصول- منطقه 12 تهرانمطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
اجتماعی-درس اولآزمون اجتماعیریــــــاضیات
آزمون فصل چهارم (جدید)

ارزیابی ریاضی (جدید)آزمون دیماه 91 (جدید)آزمون فصل 5 -درصد(جدید)
آزمون نوبت اول ارزشیابی تراکمی ریاضی با پاسخ-فروردین 93 آزمون ریاضی (جدید)
ازمون تستی اندیشند  آزمون ریاضی سوالات امتحانی از صفحه 82 تا160با پاسخ
آزمون تستی آزمون فصل 4 آزمون نوبت دوم-خرداد 92  
آزمون ریاضی استان اردبیل آزمون تستی-تشریحی 91 آزمون نوبت اول 
آموزش همراه با سوال بحث میانگین یا معادلآزمون تلفیقی فصل هفتم اندازه گیری سطح و حجمآزمون از فصل 1تا7
سوالات بخش پنجم- تیزهوشانسوالات بخش ششم- تیزهوشانسوالات بخش هفتم- تیزهوشان
سوالات بخش دوم- تیزهوشانسوالات بخش سوم- تیزهوشانسوالات بخش چهارم- تیزهوشان
سوالات بخش تناسب-تیزهوشانفرمول های بخش کسرفرمول های حل مسئله - مبحث احجام -تیزهوشان
آزمون تستی ازفصل 6 آزمون تستی ازفصل 7 سوالات بخش پذیری-تیزهوشان
آزمون از فصل 1 تا 7(سطح سوالات متوسط به بالا) -فروردین 93 پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 7-فروردین 93 پاسخنامه آزمون فصل 1 تا 6 (1 تا 111)-فروردین 93 
نمونه سوالات تقویتی جلسه6 نمونه سوالات تقویتی جلسه7 آزمون جامع شماره هجده(فصل اول تا هشتم ریاضی)
نمونه سوالات تقویتی جلسه3نمونه سوالات تقویتی جلسه4 نمونه سوالات تقویتی جلسه5 
پاسخنامه تمرین مساحتآزمون از فصل 1 تا 5 -سطح سوالات متوسط به بالاآزمون جامع تستی شماره 17 با پاسخ
روابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسیروابط محاسبه مساحت و حجم اشکال هندسیپاسخنامه تمرین های مساحت و حجم
سوالات بخش آمار-1سوالات بخش آمار-2 سوالات بخش آمار-3 
سوالات تیزهوشان با جواب آزمون تستیآزمون از فصل 1 تا 6 (از صفحه 1 تا 111)
نمونه سوالات آزمون یازدهم تیزهوشانی کانون همراه با پاسخنامهروابط محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی آزمون مداد کاغذی- فصل 5 (نسبت،تناسب،درصد) 
مبحث درصد مبحث اعشارآزمون ریاضی
آزمون ریاضی از فصل 1تا4 سری دومآزمون ریاضی فصل5پاسخ آزمون ریاضی فصل 5
پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا3آزمون ریاضی از فصل 1تا4پاسخ آزمون ریاضی از فصل 1تا 4
نمونه تمرین عددهای تقریبیپاسخ عددهای تقریبیآزمون ریاضی از فصل 1 تا 3
آزمون آمار آزمون فصل 7 -اسفند 92آزمون اسفند 92
پیک آدینه شماره 18آزمون استعدادهای درخشاننمونه سوالات ریاضی به روش تیمز 
نمونه سوال تیزهوشان-مبحث کسرسوال نوبت اولنوبت اول ریاضی
آزمون پیشرفت دیماه 92(استان مازندران)با پاسخنامهآزمون نوبت اولآزمون جامع پیشرفت تحصیلی استان اصفهان
آزمون نوبت اول آزمون نوبت اول 92-93آزمون مدادکاغذی دیماه92
پیک آدینه شماره 11پیک آدینه شماره 12 - دیماه 92پیک آدینه شماره 15
آزمون تستی اول دیماه برای کلیه دروسآزمون شماره 9 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92 آزمون شماره 10 از فصل اول تا فصل 4 -دیماه 92 
پیک آدینه 13تمرینات دروس1و2 فصل 3کاردرخانه برای دروس 3و4 فصل3
آزمون دوره ای-فصل دوم نمونه سوالات تیزهوشانی مناسب پنجم و ششمسری دوم سوالهای پنجم وششم تیزهوشان
پیک آدینه 13پیک آدینه 14آزمون جامع 25سوالی شماره4 
پرسش های چهار گزینه ای فصل سومپیک آدینه فصل سومتمرین برای درس1 فصل4
کار در منزل شامل سوالات تقریب زدننمونه سوال دی ماه92تمرین تقریب
آزمون تستی کلیه دروسپرسش های چهار گزینه ای فصل سوم ویژه تیزهوشانریاضی آذر ماه
آزمون ریاضی فصل 1 و 2آدینه 20 آذرماه 92آزمون ریاضی
آدینه شماره 4آدینه شماره 5آدینه شماره 6
آدینه شماره 7آدینه شماره 2آدینه شماره 3 
نمونه سوال ریاضی 
نمونه سوال مبحث حل مسالهنمونه سوال
فصل 2فصل 3فصل 4
فصل 7 فصل 8فصل 1
کار در خانه -شماره 1فصل 5فصل 6
نمونه سئوالات ریاضیسوال نوبت اولنمونه سوال ترم دوم
فصل ششم درس اول-کار در خانهفصل ششم -درس دوم-کار در خانه فصل ششم-آمار و احتمالات 
 فصل چهارم-درس اول فصل 4 - درس 2فصل 4- عددهای تقریبی
آزمون بهمن 91آزمون آبانماهنوبت اول تا صفحه 86
ریاضیریاضیریاضی
ریاضیریاضیریاضی
تمرین ریاضیفصل دوم ریاضیریاضی
ریاضی-کسر و عدد مخلوطفصل اول-ریاضیفرمول های ریاضی
ریاضی-فصل اولریاضی-فصل سومریاضی- نسبت و تناسب
ارزشیابی ریاضی فصل اولریاضیریاضی
تمرین ریاضیسوال امتحانیآزمون ریاضی-نوبت اول
علــــــــوم تجربــــی
سوالات امتحانی از صفحه 62 تا95 با پاسخ ارزشیابی تراکمی علوم تجربی آزمون علوم
آزمون اردیبهشت 93 آزمون دیماه 92 آزمون علوم
آزمون دوره ای علوم -فارسی و ریاضی-1 آزمون دوره ای علوم -فارسی و ریاضی-2 آزمون دوره ای علوم -فارسی و ریاضی-3 
سوالات تستی درس 14 آزمون نوبت اول آزمون فصل 12و13 سال 93 
سوالات تستی درس 11 سوالات تستی درس 12 سوالات تستی درس 13 
آزمون جامع پنجاه سوالی آزمون جامع علومآزمون علوم استان اردبیل 
سؤالات تستی درس 12 -قسمت دومسؤالات تستی درس 12 -قسمت سوم سؤالات تستی درس 12 -قسمت چهارم
سوالات تستی درس دهم،یازدهم و دوازدهم-فروردین 93 پاسخنامه آزمون از درس 1 تا 10 -فروردین 93 سؤالات تستی درس 12 -قسمت اول
آزمون از درس 1 تا 10 آزمون مداد کاغذی-درس خیلی کوچک خیلی بزرگآزمون مداد کاغذی درس نهم -سفر انرژی
پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 8آزمون علوم فصل ششم
آزمون علوم درس 1تا 7پاسخ آزمون علوم تجربی از درس 1تا 7آزمون علوم درس 1تا 8
سوالات تستی درس10 با پاسخنامهسوالات علوم به روش تیمز آزمون هفت درس اول-اسفند 92 
 سوالات تستی درس 6 با پاسخنامهسوالات تستی درس7 با پاسخنامهسوالات تستی درس9 با پاسخنامه
آزمون عملکردی علوم آذر 92سوالات نوبت اول سوالات تستی درس5 با پاسخنامه
آزمون علوم نوبت اول آزمون علوم نوبت اول 92-93آزمون مدادکاغذی دیماه 92
آزمون علوم درس 1 تا 5 آزمون فصل 1و2و3آزمون علوم درس 1 تا5 -نمونه دوم
آزمون تستی تشریحی- دیماهآزمون تستی تشریحی درس 1تا6آزمون تستی-فصل اول تا چهارم 
سوال ترم دومنمونه سوال امتحانی 
آزمون علوم 
سوالات علوم تجربیسوالات علوم تجربی نوبت دومسوال نوبت اول
سوالات علوم تجربیفصل دوم علومدرس اول و دوم
فصل دوم و سومعلوم-نوبت اول
فارسی
امتحان بنویسیم نوبت اول  آزمون انشا-بهمن ماه92 آزمون املا نوبت اول 
آزمون انشاآزمون املاسوالات امتحانی از صفحه 64 تا124با پاسخ  
آزمون بنویسیم و انشاء نوبت اول آزمون املا-دیماه 92  آزمون بنویسیم دیماه 92 
آزمون تستی ادبیات با پاسخ-1 آزمون تستی ادبیات با پاسخ-2 آزمون تستی ادبیات با پاسخ 
آزمون املاآزمون فارسی دوره نیم سال اولآزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 14-فروردین 93 
آزمون املاآزمون فارسیآزمون فارسی
درس دهم کار در خانه کاردرخانه فارسیآزمون انشا 
آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 12 
آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1 تا 10
پاسخ آزمون بخوانیم و بنویسیم از درس 1تا 10 
نمونه سوالات نوبت اول املا و انشای فارسی و مطالعات آزمون املای تقریری و تحریری از درس 1 تا 10 
آزمون انشا و نگارش از درس 1 تا 10 
آزمون ده درس اول بخوانیمآزمون تستی فارسی و مهارت های نوشتاریآزمون استعدادهای درخشان
آزمون ترمیمی ریاضی و فارسی دی 92آزمون فارسی و ریاضی بهمن 92نوبت اول املا
سوالات بنویسیم نوبت اولآزمون املا نوبت اول 92آزمون املا آذر 92
آزمون املا نوبت اول آزمون مدادکاغذی دیماه 92آزمون مدادکاغذی فارسی
آزمون فصل سوم 
آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1 تا 6 
آزمون هماهنگ میان دوره ای فارسی نوشتاری -دیماه 92 
آزمون دوره ای نوشتاری درس سوم و چهارم 
آزمون بخوانیم و بنویسیم درس 1تا6 
آزمون فصل سوم- 92 
آزمون املا نوبت اولآزمون نوشتاری آبانآزمون آبان فارسی نوشتاری 
نمونه سئوالات انشانمونه سوال درس انشاآزمون چهار گزینه ای
نمونه سئوالات انشانمونه سئوالات املانمونه سئوالات املا
انشا و نگارش فارسی-نوبت دومانشا-منطقه 12 تهراناملا-منطقه 12 تهران
انشاو نگارشاملاارزشیابی فارسی
فارسی
کار و فناوری
سوالات تفکروپژوهش تا صفحه 57 

آزمون کار و فناوری درس 1تا 10 
آزمون جامع تفکر و پژوهشسوالات تفکروپژوهش تا صفحه 24 
پیک و آدینه ها
آدینه سال 91 (جدید)

پیک آدینه ریاضی شماره 28 پیک آدینه ریاضی شماره 29  آزمون پیک نوروزی-فروردین 93 
پاسخنامه پیک آدینه 26 -فروردین 93 پیک آدینه شماره 27 -فروردین 93 پیک آدینه فروردین 93 
پیک آدینه ریاضی شماره 26-فصل 1تا7پاسخنامه پیک آدینه ریاضی شماره 24پاسخنامه پیک آدینه ریاضی شماره 25
پیک آدینه ریاضی شماره 23 پیک آدینه ریاضی شماره 24پیک آدینه ریاضی شماره 25
پیک نوروزی شماره دو سخت کوشان-قسمت اولپیک نوروزی شماره دو سخت کوشان -قسمت دومپیک نوروزی شماره دو سخت کوشان -قسمت سوم
پیک آدینه شماره 22تکلیف آدینه پیک نوروزی شماره 1 سخت کوشان (شرکت کنندگان درآزمون تیزهوشان)
پاسخ پیک آدینه شماره 19پیک آدینه شماره 20 با پاسخپیک آدینه شماره 21 با پاسخ 
پاسخنامه پیک ش 15 -دبستان شاهد انزلیپاسخنامه پیک ش 17 -دبستان شاهد انزلی 
پیک آدینه بهمن ماه 
پاسخنامه پیک ش 12 -دبستان شاهد انزلیپاسخنامه پیک ش 13 -دبستان شاهد انزلیپاسخنامه پیک ش 14 -دبستان شاهد انزلی
پاسخنامه پیک ش 4 -دبستان شاهد انزلیپاسخنامه پیک ش 8 -دبستان شاهد انزلیپاسخنامه پیک ش 9 -دبستان شاهد انزلی
پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی 
تکلیف آدینه معرفت هستی
پیک آدینه شماره 19 
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات