تصویر ثابت

نمونه سوالات سال اول دبیرستان - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات سال اول دبیرستان

زبــــان انگلیــــسی
نمونه سوال تستی درس های اول تا چهارم-3 

نمونه سوال تستی درس های اول و سوم نمونه سوال تستی درس های اول تا چهارم نمونه سوال تستی درس های اول تا چهارم-2
نمونه سوال درس های اول تا هفتم نمونه سوال درس نهم نمونه سوال Tag Question 
نمونه سوال ششم تا هشتم نمونه سوال اول تا هفتم نمونه سوال درس های ششم تا هشتم
نمونه سوال درس هفتمنمونه سوال درس هشتم نمونه سوال ششم تا هشتم 
نمونه سوال درس ششم نمونه سوال درس ششمنمونه سوال درس ششم 
نمونه سوال درس پنجم نمونه سوال درس پنجم نمونه سوال درس های اول تا پنجم 
نمونه سوال درس های سوم و چهارمنمونه سوال درس های سوم و چهارم نمونه سوال درس های سوم و چهارم
نمونه سوال درس های اول تا سوم نمونه سوال اول تا سوم نمونه سوال درس چهارم 
نمونه سوال درس های اول و دوم نمونه سوال درس های اول و دوم نمونه سوال درس سوم 
نمونه سوال درس دوم نمونه سوال درس  دومنمونه سوال درس دوم
نمونه سوال درس اول نمونه سوال درس اول نمونه سوال درس دوم  
نمونه سوال درس اول نمونه سوال درس اول نمونه سوال درس اول 
آزمون زبان انگلیسی با پاسخنمونه سوال میان ترم، فروردیننمونه سوال درس های پنجم و نهم 
زبان انگلیسی- نوبت اولزبان انگلیسی-پایانی نوبت اولزبان انگلیسی- درس اول
زبان انگلیسی- درس دومزبان انگلیسی- درس سومزبان انگلیسی- درس چهارم
زبان انگلیسی- درس پنجمزبان انگلیسی- درس ششمزبان انگلیسی- درس هفتم
زبان انگلیسی- درس هشتمزبان انگلیسی- درس نهمزبان انگلیسی-خرداد 92
ادبیات و زبان فارسی
زبان فارسی 1-دیماه 92 ادبیات فارسی1-دیماه 92
ادبیات فارسیادبیات فارسی- نوبت دومزبان فارسی- نوبت دوم
زبان فارسیزبان فارسی 1-خرداد 92ادبیات فارسی 1-خرداد 92
تعلـــــیمات اجتماعی
تعلیمات اجتماعی (1)تعلیمات اجتماعی (2)تعلیمات اجتماعی (3)
مطالعات اجتماعیاجتماعی-خرداد 92ریــاضیــــات
آزمون ریاضی1 نوبت اول- مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان آزمون ریاضی1 نوبت اول- مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان 
نمونه سوال نیمسال اول نمونه سوال نیمسال دوم آزمون ریاضی نوبت اول-مجتمع آموزشی فجر استانبول 
پیک یادآور شماره3 (کلیه دروس)آزمون ریاضی با پاسخنمونه سوال نیمسال اول 
ریاضی 1-دیماه 92 پیک یادآور شماره1(کلیه دروس)پیک یادآور شماره2(کلیه دروس)
ریاضی-1 ریاضی-2ریاضی-3
ریاضیات (نمونه 1)ریاضیات (نمونه 2)ریاضیات (نمونه 3)
ریاضی-الفریاضی-بریاضی نیمسال دوم
هندسه1-خرداد 92ریاضی الف-خرداد 92ریاضی ب خرداد 92فیــــــزیک
آزمون دیماه آزمون فیزیک 1 اول دبیرستان-دیماه 88 
سوالات انرژی پتاسیل گرانشیآزمون فیزیک باپاسخنمونه سوال امتحانی 
سوالات فصل 3جزوه درسی فصل اول با تمرینهای تکمیلیجزوه ی تکمیلی فصل دوم
امتحان جامع 2 فیزیک 1 آزمون فیزیک یک جامع 3تمرین و تست فصل 1 انرژی کلاس اول 
آزمون فصل اول فیزیکسوالات تشریحی و مفهومی 
مجموعه سوالات آینه ها 
فیزیکفیزیکآزمایشگاه فیزیک
فیزیک و آزمایشگاهفیزیک 1-خرداد 92زیســــت شناســــی
آزمون علوم زیستی و بهداشت باپاسخعلوم زیستی- دیماه  
زیست شناسیزیست شناسی-خرداد 92سوالات تشریحی به تفکیک فصل
نمونه سوال پایانی نوبت دوم و شهریورماهنمونه سوال پایانی نوبت دوم و شهریورماهنمونه سوال پایانی نوبت دوم و شهریورماه
نمونه سوال پایانی نوبت دوم و شهریورماهنمونه سوال پایانی نوبت دوم و شهریورماهنمونه سوال پایانی نوبت دوم و شهریورماه
نمونه سوال پایانی نوبت دوم و شهریورماهنمونه سوال پایانی اول « دیماه»نمونه سوال پایانی اول « دیماه»
نمونه سوال پایانی اول « دیماه»نمونه سوال پایانی اول « دیماه»نمونه سؤال پایانی اول « دیماه»
نمونه سؤال پایانی اول « دیماه»نمونه سؤال پایانی اول « دیماه»نمونه سؤال پایانی اول « دیماه»
سوالات تستی فصل اولسوالات تستی فصل دومسوالات تستی فصل سوم
سوالات تستی فصل چهارمسوالات تستی فصل پنجمسوالات تستی فصل ششم
سوالات تستی فصل هفتمسوالات تستی فصل هشتم تست های فصول علوم زیستی و بهداشتشیــــــــــمی
شیمی 1 -4 

شیمی 1 -1 شیمی 1 -2  شیمی 1 -3 
نمونه سوال شیمی 1سوال شیمی برای آمادگی برای ازمون پیشرفت تحصیلیآزمون شیمی با پاسخ
شیمیشیمی 1-خرداد 92شیمی 1 دیماه 92 تعلیمــــــات دینی
آزمون تستی آبان 92 دین و زندگی

سؤالات تشریحی دین و زندگیدین و زندگیدین و زندگی-دیماه 92
عربـــــی
عربی 1-خرداد 92آزمون عربی با پاسخ
سوالات امتحانات نهایی سال اول
آزمون هماهنگ کشوری شیمی 1 -شهریور 83(جدید)آزمون هماهنگ کشوری شیمی 1 سال 84(جدید)آزمون هماهنگ کشوری شیمی 1 سال 89(جدید)
آزمون هماهنگ نیم ترم فیزیک با پاسخآزمون هماهنگ نیم ترم ریاضی با پاسخآزمون هماهنگ کشوری شیمی 1 -خرداد 83 (جدید)
زبان انگلیسی1زبان انگلیسی1-شهریور 91علوم زیستی-خرداد 90 (نوبت صبح)
علوم زیستی-خرداد 90 (نوبت عصر)علوم زیستی-خرداد 90 (غائبین موجه)علوم زیستی-شهریور 90 (نوبت صبح)
علوم زیستی-شهریور 90 (نوبت عصر)علوم زیستی-شهریور 90 (غائبین موجه)


منبع : مدرسه نیوز

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات