تصویر ثابت

نمونه سوالات پیش دانشگاهی ریاضی‌+ تجربی +انسانی - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات پیش دانشگاهی ریاضی‌+ تجربی +انسانی

فلسفه
سوالات تشریحی درس دهم سوالات تشریحی درس دوازدهم سوالات تشریحی درس سیزدهم 
سوالات تشریحی درس هفتمسوالات تشریحی درس هشتم سوالات تشریحی درس نهم
سوالات تشریحی درس چهارم سوالات تشریحی از تمام کتاب سوالات تشریحی درس ششم 
سوالات تشریحی درس اول  سوالات تشریحی درس دوم سوالات تشریحی درس سوم 
سوالات تستی درسهای 5تا8 سوالات تستی چهارفصل آخر مجموعه سوالات 
سوالات تستی درس یک و دو  سوالات تستی از کل کتاب سوالات تستی درسهای 3و4 
سوالات تستی فصل دهم سوالات تستی فصل دوازدهم سوالات تستی سه درس اول
سوالات تستی فصل هفتم سوالات تستی فصل هشتم سوالات تستی فصل نهم 
سوالات تستی فصل چهارم سوالات تستی درس سیزدهم سوالات تستی فصل ششم 
سوالات تستی فصل اول  سوالات تستی فصل دوم  سوالات تستی فصل سوم ادبیات و زبان فارسی
زبان و ادبیات فارسیآزمون زبان فارسی دیماه 92 فیـــــــــــزیــــــک
سوالات تشریحی فیزیک 1  (جدید)سوالات تشریحی فیزیک 1 -نمونه دوم (جدید)
مجموعه سوالات چهارگزینه ای سینماتیک فیزیک-دیماه 90آزمون فیزیک (تجربی) دیماه 92


زیــــست شناسی
مرحله دوم آزمون زیست شناسی چهارم تجربیپاسخنامه مرحله دوم آزمون زیست شناسی چهارم تجربی 
امتحان سراسری استان یزد-علوم تجربی(دیماه 91)آزمون زیست شناسی (1) -دی ماه 90 مرحله اول آزمون زیست شناسی چهارم تجربی ریــــاضیــــات
آزمون تستی رشته انسانی  (جدید)

آزمون تستی رشته ریاضی  (جدید)پاسخ آزمون تستی رشته ریاضی  (جدید)آزمون تستی رشته تجربی  (جدید)
آزمون شیمی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زیست شناسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زبان انگلیسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 
آزمون ریاضی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زبان فارسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92 آزمون زمین شناسی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 92
مبحث پیوستگی حساب دیفرانسیلآزمون فصل اول حساب دیفرانسیلآزمون ریاضی رشته تجربی استعدادهای درخشان- دیماه 90 
مبحث انتگرال حساب دیفرانسیلسوالات حساب دیفرانسیل مبحث حد حساب دیفرانسیل 
آزمون دیفرانسیل نوبت اول (رشته های ریاضی و انسانی)- مجتمع آموزشی فجر استانبول آزمون دیفرانسیل نوبت اول (رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا آزمون دیفرانسیل نوبت اول (رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان 
آزمون ریاضی پایه(رشته انسانی)- مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان آزمون ریاضی عمومی نوبت اول (رشته تجربی)- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان آزمون ریاضی عمومی نوبت اول(رشته تجربی)- مجتمع آموزشی فجر استانبول 
آزمون هندسه تحلیلی نوبت اول(رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا آزمون هندسه تحلیلی نوبت اول(رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان آزمون ریاضی عمومی نوبت اول(رشته تجربی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا
آزمون دیفرانسیل1 
آزمون گسسته نوبت اول(رشته ریاضی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا  آزمون ریاضی نوبت اول(رشته انسانی)- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا 
آزمون ریاضی (تجربی) دیماه 92 
آزمون هندسه تحلیلی
آزمون گسسته  
حساب دیفرانسیل-دیماه 90ریاضیات گسسته-دیماه 90هندسه تحلیلی
ریاضیات گسسته-خرداد92هندسه تحلیلی-خرداد92
شیــــمــــــــی
سوالات شیمی4 بخش 4 

سوالات فرادانشی شیمی-13 سوالات فرادانشی شیمی-14 آزمون شیمی-طراح کیانی 
سوالات فرادانشی10- جدول عامل های شیمیایی به ترتیب حق تقدم درنام گذاری آیوپاک سوالات فرادانشی شیمی-11 سوالات فرادانشی شیمی-12 
سوالات فرادانشی شیمی-7 سوالات فرادانشی شیمی-8 سوالات فرادانشی شیمی-9 
سوالات فرادانشی شیمی-4 سوالات فرادانشی شیمی-5 سوالات فرادانشی شیمی-6 
سوالات شیمی  سوالات فرادانشی شیمی-1 سوالات فرادانشی شیمی-3 
سوال ها و کلید بخش تعادل های شیمیایی سوالات شیمی-خرداد 91 سوالات شیمی  
شیمی-دیماه 90شیمی-دیماه 86شیمی 4-خرداد 92

زبـــــان انگلیــســـی
دو نمونه سوال از گرامر دروس یک و دو و کاربرد لغت درس 3 

نمونه سوال درس اول نمونه سوال درس دوم  درس چهارم زبان 4 
زبان انگلیسی-دیماه 90زبان انگلیسی-درس اولزبان انگلیسی-درس دوم
زبان انگلیسی-درس سومزبان انگلیسی-درس چهارمزبان انگلیسی-درس پنجم
زبان انگلیسی-درس ششمزبان انگلیسی-درس هفتمزبان انگلیسی-درس هشتم
زبان انگلیسی-پایان ترمزبان انگلیسی-خرداد 92


معارف اسلامی(دین و زندگی)
سوالات تستی طرح سوال از درس ششم 
آزمون معارف اسلامی دیماه 92
مجموعه سوالات نهایی درس به درس  سوالات تشریحی با پاسخ 


سوالات امتحانات نهایی پیش دانشگاهی
فیزیک رشته ریاضی-شهریور 92 زیست شناسی رشته تجربی -دیماه 92 فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی-شهریور 92 
دیفرانسیل1 -خرداد90 دیفرانسیل2 دیماه 90   فیزیک رشته تجربی-شهریور 92  
درس فیزیک،گروه ریاضی فیزیک-خرداد 92درس حساب دیفرانسیل و انتگرال،گروه ریاضی فیزیک-خرداد 92درس فیزیک،گروه علوم تجربی-خرداد 92
درس زیست شناسی،گروه علوم تجربی-خرداد 92درس معارف اسلامی2 (اقلیت های مذهبی) مشترک کلیه رشته ها-خرداد 92درس معارف اسلامی 2، مشترک کلیه رشته ها-خرداد 92
درس ادبیات عرب،گروه علوم و معارف اسلامی-خرداد 92درس آشنایی با میراث فرهنگی ایران،گروه هنر-خرداد 92درس سیر هنر در تاریخ، گروه هنر-خرداد 92
درس زبان فارسی،مشترک کلیه رشته ها-خرداد 92درس فقه و اصول،گروه علوم و معارف اسلامی-خرداد 92درس عربی،گروه علوم انسانی-خرداد 92
درس اصول عقاید 2،گروه علوم و معارف اسلامی-خرداد 92درس ادبیات فارسی،گروه علوم انسانی-خرداد 92
حساب دیفرانسیل و انتگرال -دیماه 90زبان فارسی -دیماه 90زیست شناسی-دیماه 90
فیزیک -دیماه 90فیزیک 2 رشته علوم تجربی-خرداد 90فیزیک 2 رشته علوم ریاضی-خرداد 90
معارف اسلامی2-خرداد90معارف اسلامی1-تیر90فیزیک1 رشته علوم تجربی-تیر90
زبان فارسی2-خرداد90زیست شناسی2 رشته علوم تجربی-خرداد90عربی2 رشته علوم انسانی-خرداد90
زیست شناسی1 رشته علوم تجربی-تیر90عربی1 رشته علوم انسانی-تیر90زبان فارسی1 -تیر 90
حساب دیفرانسیل و انتگرال1 رشته علوم ریاضی-تیر 90ادبیات فارسی 2 رشته علوم انسانی-خرداد 90حساب دیفرانسیل و انتگرال2 رشته علوم ریاضی-خرداد 90
ادبیات فارسی 1 رشته علوم انسانی-تیر90انگلیسی 1 رشته علوم تجربی و هنر-نیم سال اول 86-87انگلیسی 1 رشته علوم تجربی و هنر-نیم سال اول 86-87
انگلیسی 1 رشته علوم ریاضی و معارف اسلامی-نیم سال اول 86-87انگلیسی 1 رشته علوم ریاضی و معارف اسلامی-نیم سال اول 86-87انگلیسی 1 رشته علوم انسانی-نیم سال اول 86-87


منبع : مدرسه نیوز

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات